Какво представляват и какво включват услугите ТРЗ?

Абревиатурата, която се отнася до ТРЗ услуги е свързана с труда и работната заплата. Ангажирането с изготвянето на трудовите договори и изчисляването на работната заплата е в правомощията на специалист, който в счетоводството е известен като личен състав. В днешната тема ще изясним колко важна е ролята на такъв специалист в счетоводните кантори и каква е неговата функция като специалист, имащ отношение към спазването на българското трудово законодателство. Преди въвеждането на дигиталните дейности във фирмите в много предприятия се е налагало да бъдат назначени няколко служителя с такива умения и способности, тъй като работата по обработката на документацията е била изцяло на ръка и в хартиен формат.

Разбира се днес работата на ТРЗ служителя е доста облекчена, но въпреки това има неща, които са показателни, че има пълно основание да се вземат под внимание всички обстоятелства по коректното изготвяне на трудовите досиета, договори, начисляване на заплати и т.нат.

Какво включва работата на ТРЗ специалистите?

И днес в счетоводните фирми, които имат достатъчно клиенти, за чиято финансова отчетност се грижат разполагат с голям брой специалисти ТРЗ. Услугите, които се отнасят до този специфичен раздел се свързват с доста голям обем информация, която следва да се обработи.

Документите, които са ангажимент на служителя, който се занимава с прилагането на този тип услуги са вързани с:

 • Изготвяне на граждански договори или такива за конкретен вид услуга;
 • Изготвяне на трудови договори;
 • Промяна по трудовите договори;
 • Въвеждане на документи, които се отнасят до ползването на болнични;
 • Изчисляване на отпуските и въвеждането им в програмата ТРЗ;
 • Издаване на служебни бележки за доход и други, свързани с трудовите възнаграждения;
 • Изготвяне на справки, които се отнасят до трудов стаж, остатък от дни отпуск за предходни години;
 • Изчисляване на трудовите възнаграждения и осигуровки за сметка на работника и работодателя и други.

Доста като обем информация се обработва и въвежда за всеки един служител. Точно поради това е необходимо да се вземат под внимание всички онези детайли, които касаят услугата, която предоставят счетоводните фирми. Когато предстои да наемете такава, която да бъде ангажирана с нуждите на компанията ви не пренебрегвайте и това дали сред експертите присъства и специалист ТРЗ и личен състав.

Защо е важно ТРЗ служителя да има нужната квалификация?

Имайте предвид, че н всеки оперативен счетоводител може да поеме ангажимента да се грижи за ТРЗ услугите в една компания. Тук става въпрос за тясно специализирани познания, които се отнасят до назначаването на служители и поддържането на техните досиета. Затова и много счетоводители, които желаят да придобият такава преминават през допълнителни обучения, които са свързани с повишаване на знанията, уменията и квалификацията им като хора, които могат да извършват такъв род работа.

Днес се използват различни ТРЗ програми, които изключително улесняват процеса на водене на документацията и обработката ѝ. И въпреки това предвид непрекъснатото въвеждане на новости от страна на законодателя е важно да бъдат спазени редица обстоятелства, които са пряко зависими от съответната дейност. Затова и служителите, които предлагат услугите ТРЗ периодично преминават съответното обучение за надграждане и подобряван на квалификацията. Така, че този дял от счетоводството не се отнася само до това да бъдат назначени служители и да им бъдат начислени заплати по ведомост. Факт е, че става въпрос за огромен обем работа, която може да се свърши само от добре квалифициран експерт, който е наясно с детайлите на ТРЗ и личен състав.

Пряко свързани с основни счетоводни операции

работник

Няма как да отделим напълно текущото счетоводство от услугата ТРЗ. За да работи дадена компания тя се нуждае от работници и служители. А за да са мотивирани да извършат определен труд назначените очакват и съответното адекватно възнаграждение. А възнаграждението се начислява на база свършена работа, договорени трудови условия. Взаимовръзката е изключително голяма, което предполага, че няма как ТРЗ услугите да бъдат отделени напълно от реалната финансова отчетност на фирмата. Разбира се това са вид разходи, които счетоводителя начислява за да бъде изготвен отчета на фирмата на месечна или годишна база. Реално това показва една стабилна връзка между отделните раздели при прилагането на Закона за счетоводството.

Сигурно се питате колко ще ви струва използването на такава външна услуга? Обикновено счетоводните фирми предлагат набор от пакетни такива, които включват и отнасящите се до трудовите правоотношения между служител и работодател дейности. В зависимост от това колко са служителите и работниците, на които разчитате за да работи ефективно фирмата ви от счетоводната къща прилага някои стандартни тарифи за ТРЗ услуги като:

 • До 10 лица, назначени на трудово правоотношение – по 20 лева на зает служител или работник;
 • Над 11 и до 40 лица стойността за зает във фирмата човек е 15 лева;
 • Над 41 заети лица тарифата е определя по договаряне.

Труд и работна заплата отдела в една счетоводна кантора има изключително важна задача, която се базира на пакет от услуги, които са свързани с труда на лицата както и тяхното възнаграждение, социални придобивки и други.